REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Pas cu Pas spre Sănătate: Piciorul Diabetic Merită Atenție!”

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campanie „Pas cu Pas spre Sănătate: Piciorul Diabetic Merită Atenție!”

(Data Campaniei: 14.11.2023 )

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

(1) Campania „Pas cu Pas spre Sănătate: Piciorul Diabetic Merită Atenție!”  (denumita in continuare “Campania”) este organizata de SCM POLICLINICA SFANTA MARIA cu sediul în localitatea Baia Mare, B-dul Bucuresti, nr.18, 22, judet Maramures, punct de lucru in localitatea Baia Mare, str Victoriei, nr 146J, judet Maramures, înregistrată la Registrul Cabinetelor Medicale sub nr 614726, având cod de inregistrare fiscala 12045405, reprezentata legal prin Morar Catalin Constantin, in calitate de Director Adjunct (denumita in continuare „Organizatorul” sau “SCM Policlinica sfanta Maria”).

(2) Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de aceasta Campanie. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

(3) SCM Policlinica Sfanta Maria urmărește prin campaniile pe care le desfășoară educarea și informarea publicului larg și/sau a unor segmente specifice privind importanța prevenției, respectiv a efectuării periodice a unor analize medicale cu scop de monitorizare a stării de sănătate.

Scopul prezentei Campanii este de a identifica pacienti care sufera de diferite afectiuni si de a le oferi un set de analize pentru o evaluare initiala.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania se desfasoara in data de 14.11.2023, intre orele 08.00 – 14.00, la punct de lucru situat in localitatea Baia Mare, str Victoriei, nr 146J, judet Maramures.

Campania se organizeaza fara o programare in prealabil, astfel pacientii vor fi primiti pe masura ce sosesc si in limita timpului disponibil alocat acestei campanii (orele 08.00-14.00, 14.10.2023).

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL CAMPANIEI

(1) Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil, in mod gratuit, (i) pe website-ul Organizatorului la adresa www.scmpoliclinicasfantamaria.ro si, totodata, (ii) poate fi solicitat, alaturi de orice alta lamurire, de catre orice Participant prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa electronica secretariat@policlinicasfantamaria.ro sau la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea 1, alin. (1) a prezentului Regulament.

(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, modificarile vor fi comunicate public in aceeasi forma prevazuta la alin. (1) punctul (i)  din prezenta sectiune a Regulamentului.

(3) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor aduse Regulamentului cat timp acestea sunt comunicate in modalitatile indicate mai sus.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La această campanie poate participa orice persoană fizică majora cu domiciliul stabil în România. Participanții la campanie acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament de campanie (acesta poate fi vizualizat pe site-ul nostru la adresa: www.scmpoliclinicasfantamaria.ro).

Angajații SCM Policlinica Sfanta Maria, rudele de gradul I ale acestora, precum și angajații firmelor partenere implicate în derularea campaniei pot participa la această campanie.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE

(1) Pacientul se va prezenta la punctul de lucru al organizatorului, la registratura medicala a unitatii medicale, va comunica personalului de la registratura ca doreste sa participe la campanie, va specifica ce anume din campanie isi doreste sa efectueze (de exemplu: se poate solicita doar test glicemie sau doar examinarea piciorului diabetic), personalul din receptie ii va explica procesul, va completa documentele necesare si va fi directionat catre cabinetele medicale special pregatite pentru campanie.

(2) In prezenta campanie, se ofera un discount de 100% pentru :

✅ Testarea Glicemiei

✅ Dupa testare, persoanele cu indicele glicemic mare sunt îndrumate către medicul specialist pentru diagnosticare și gestionarea ulterioară a bolii

✅ Examinarea piciorului diabetic

✅ Informații individuale valoroase despre îngrijirea piciorului diabetic.

Oricare dintre cele 4 puncte de mai sus sunt la libera alegere a pacientului, respectiv ele nu sunt obligatorii, acesta poate beneficia doar de una sau mai multe dintre ele daca doreste.

(3) Pentru a beneficia de aceasta gratuitate, participantul completeaza formulare inmanate de personalul organizatorului.

(4) Orice servicii suplimentare care nu sunt incluse in pachetul de servicii ales vor fi suportate direct de catre participant, reprezentand cheltuielile acestuia.

(5) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care un pacient nu poate beneficia de oferta din motive obiective, independente de vointa Organizatorului. Discountul campaniei nu se cumuleaza cu alte oferte sau discounturi.

SECTIUNEA 6. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

 (1) Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

(3) Campania mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice o astfel de situatie, cu respectarea prevederilor de mai sus.

SECTIUNEA 7. LITIGII. RECLAMAȚII

  • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Baia Mare, potrivit legii romane.
  • Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicate la sectiunea 1, alin. (1) din Regulament sau prin e-mail la adresa secretariat@policlinicasfantamaria.ro, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la expirarea perioadei de derulare a Campaniei, respectiv pana la data de 27.11.2023.

SECTIUNEA 8. ALTE CLAUZE

  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand termenii si conditiile prezentei Campanii, precum si dreptul de a suspenda, intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului prin modalitatile reglementate de sectiunea 3 alin. (2) din Regulament.
  • In cazul in care Organizatorul deruleaza in același timp campanii promotionale distincte in cadrul carora se acorda reduceri pentru acelasi tip de test/ teste, reducerile nu se vor cumula.

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Campaniei promoţionale

„Pas cu Pas spre Sănătate: Piciorul Diabetic Merită Atenție!”

 

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

  1. Date privind Operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate in calitate de Operator de catre:

– SCM POLICLINICA SFANTA MARIA cu sediul în localitatea Baia Mare, B-dul Bucuresti, nr.18, 22, judet Maramures si punctul de lucru situat in localitatea Baia Mare, str. Victoriei, nr. 146J, judetul Maramures, înregistrată la Registrul Cabinetelor Medicale sub nr 614726, având cod de inregistrare fiscala 12045405, reprezentata legal prin Morar Catalin Constantin, in calitate de Director Adjunct, denumit in continuare “Operatorul”

Responsabilul cu protectia datelor desemnat de catre Operator poate fi contactat la adresa dpo@policlinicasfantamaria.ro.

  1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta date cu caracter personal ale Participantilor care se vor prezenta la sediul organizatorului .

 Aceste date pot consta in:

 2.1. Prin completarea cererii de investigatii: Nume, prenume, telefon, adresa de email, oras. Suplimentar, , vor mai fi prelucrate urmatoarele date: adresa IP si informatii despre browserul internet folosit, inclusiv posibilele cookieuri plasate conform optiunilor exprimate de participant la momentul vizitarii paginii web, informatii prelucrate de reCaptcha pentru distingerea utilizatorilor umani de masini si prevenirea fraudelor.

2.2. Suplimentar, in cadrul convorbirii telefonice in vederea programarii(nu este necesar, dar se poate in cazul in care exista solicitari in acest sens): data nasterii, CNP si optiunea pentru programare. Organizatorul va inregistra convorbirea cu agentul Contact Center efectuata in vederea programarii si, dupa caz, crearii fisei de pacient. Persoanele care nu doresc sa furnizeze datele cu caracter personal mentionate la art. 2 nu vor putea participa la campanie, intrucat aceste date sunt necesare identificarii corecte a pacientului si/sau crearii fisei de pacient, dupa caz, precum si programarii in vederea beneficierii de reducerile aplicate conform prezentului Regulament.

  1. Scopul si temeiul prelucrarii Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in scopul

 – identificarii si programarii in conditiile prezentei campanii in cazul participantilor care detin deja o fisa de pacient la SCM POLICLINICA SFANTA MARIA sau crearii unei fise si programarii in conditiile prezentei campanii pentru pacientii noi;

 – Realizarea unui cont pe platforma proprie a site-ului web www.policlinicasfantamaria.ro, la sectiunea „Rezultate online”, in vederea vizualizarii rezultatelor investigatiilor, folosind nume, prenume, CNP si Cod pacient;
– Transmiterea de către beneficiar a datelor / imaginilor video ale subiectului către organele de politie, la solicitarea justificata a acestora, în scopul clarificarii unor aspecte si/sau situatii care justifica punerea la dispozitie a unor astfel de imagini;

– Transmiterea prin SMS de notificări privind programarile solicitate, de campanii publicitare si marketing;

– Îmbunatatirii serviciilor sau solutionarii posibilelor diferende, in temeiul art. 6, alin (1) lit. (f) din GDPR;

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator pot fi dezvaluite si catre alte persoane, doar pentru scopurile enuntate la art. 3, dupa cum urmeaza: altor societati din cadrul unitatii medicale Sfanta Maria, din care Organizatorul face parte, contractori ai Organizatorului sau furnizori de servicii, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, de exemplu in domeniul financiar-contabil. In oricare dintre variante, dezvaluirea datelor cu caracter personal se va face in conformitate cu legea aplicabila in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.
  2. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile. Astfel, datele de identificare ale pacientilor sunt prelucrate pe toata perioada stocarii datelor cu caracter medical, care, in functie de prevederile legale, poate dura pana la 100 de ani. Datele de contact sunt prelucrate pe perioada de valabilitate a acestota, in functie de cele confirmate de pacienti, iar datele financiare pot fi prelucrate pentru o perioada de pana la 10 ani. Datele completate in formularul de contact de pe website vor fi prelucrate pe durata desfasurarii campaniei si ulterior pe o durata de până la 12 luni, iar cookieurile plasate vor fi prelucrate in conformitate cu declaratia de cookieuri de pe website-ul SCM POLICLINICA SFANTA MARIA, in functie de optiunile exprimate de catre persoanele vizate.
  3. Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: (i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (v) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; (vi) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior completand formularul de contact de la adresa dpo@policlinicasfantamaria.ro .

Leave a reply